+48 500 519 200 
info@wypozyczalniacykliniarek.com
pn-cz: 08.30-14.30
piątek: 08:30-18:00
sobota: nieczynne

Regulamin

Regulamin sprzedaży – Ogólne Warunki Umowy Sprzedaży

Zawarcie umowy pomiędzy Klientem a Sprzedającym może nastąpić na dwa sposoby. Klient ma prawo przed złożeniem zamówienia do negocjacji wszelkich zapisów umowy ze Sprzedającym, w tym również zmieniających zapisy poniższego regulaminu. Negocjacje, te powinny być prowadzone w formie pisemnej i kierowane na adres Sprzedającego: JLK Polska sp. z o.o. prowadzącą sklep internetowy Wypożyczalnia Cykliniarek pod adresem domeny wypozyczalniacykliniarek.com, z siedzibą w Warszawie przy ul. Radzymińskiej 98. W przypadku zrezygnowania przez Klienta z możliwości zawarcia umowy na drodze indywidualnych negocjacji zastosowanie ma poniższy regulamin i stosowne przepisy prawa.

I. Definicje
Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

1. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego  Wypożyczalnia Cykliniarek pod adresem domeny wypozyczalniacykliniarek.com
2. Klient, Wypożyczający – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególnie przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
3. Konsument – Klient, będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Ustawy – Kodeks cywilny;
4. Sprzedawca, Sprzedawca, Wypożyczalnia – przedsiębiorstwo JLK Polska sp. z o.o., ul. Radzymińska 98, 03-574 Warszawa, NIP: 5242748532, REGON: 145926707, zarejestrowane w  KRS pod numerem 0000405493.
5. Sklep (sklep internetowy) – serwis internetowy dostępny pod adresem wypozyczalniacykliniarek.com, za pośrednictwem, którego Klient może w szczególności składać Zamówienia;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży Towarów w rozumieniu Ustawy – Kodeks Cywilny, zawarta pomiędzyJLK Polska sp. z o.o. prowadzącą sklep internetowy Wypożyczalnia Cykliniarek pod adresem domeny wypozyczalniacykliniarek.com a Klientem, zawierana z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towarów i ich poszczególnych cen, metodę płatności, kwotę łączną do zapłaty, w tym koszty dostawy oraz koszty dodatkowe, jeśli występują.

II. Postanowienia ogólne
1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod adresem głównym wypozyczalniacykliniarek.com. Wersja językowa sklepu dla Polski znajduje się pod adresem wypozyczalniacykliniarek.com.

2. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.

3. Sklep internetowy jest prowadzony przez przedsiębiorstwo: JLK Polska sp. z o.o., ul. Radzymińska 98, 03-574 Warszawa, NIP: 5242748532, REGON: 145926707, zarejestrowane w  KRS pod numerem 0000405493.

4. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:
a) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach Sklepu;
b) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach Sklepu;
c) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach Sklepu;
d) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczenia w ramach Sklepu;

5. Korzystanie ze Sklepu jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a) Internet Explorer w wersji 9 lub nowszej lub
b) FireFox w wersji 26 lub nowszej lub
c) Opera wersja 19 lub nowsza lub
d) Chrome wersja 32 lub nowsza lub
e) Safari wersja 6.1 z zainstalowanymi najnowszymi wersjami Java i Flash
f) minimalna rozdzielczość pozioma ekranu 1024 pikseli. Używanie oprogramowania firm trzecich mających wpływ na funkcjonowanie i funkcjonalność przeglądarek: Internet Explorer, FireFox, Opera, Chrome, Safari może mieć wpływ na poprawne wyświetlanie sklepu, dlatego w celu uzyskania pełnej funkcjonalności sklepu, należy je wszystkie wyłączyć.

6. W celu korzystania ze Sklepu Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.

7. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Sprzedający zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług oraz dostępu do wybranych informacji za pośrednictwem Sklepu do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.

8. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego http://wypozyczalniacykliniarek.com/regulamin/ oraz pobrać go i sporządzić jego wydruk.

9. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Ustawy – Kodeks cywilny.

10. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres email oraz poprzez wysłanie dokumentu sprzedaży wraz z dołączonym Oświadczeniem o odstąpieniu od Umowy sprzedaży oraz wydrukiem istotnych postanowień Umowy sprzedaży z zachowaniem zapisów pkt IV.11 niniejszego Regulaminu.

III. Zasady korzystania
1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu jest rejestracja w jego ramach.

2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnionego na jednej ze stron Sklepu.

3. W przypadku chęci złożenia przez Klienta Zamówienia jednorazowego dopuszcza się korzystanie ze Sklepu bez rejestracji w jego ramach. Złożenie Zamówienia następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza udostępnionego na stronie Zamówienia w Sklepie.

4. Warunkiem rejestracji lub złożenia Zamówienia jednorazowego bez rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.

5. Sprzedający może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a) podał w trakcie rejestracji w Sklepie dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzając w błąd lub naruszając prawa osób trzecich,
b) dopuścił się za pośrednictwem Sklepu naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych Klientów Sklepu,
c) dopuścił się innych zachowań, które zostaną uznane przez Sprzedającego za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w dobre imię Sprzedawcy.

6. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze Sklepu nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Sprzedawcy.

7. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach serwisu usługami, Sklep podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.

8. Klient zobowiązany jest w szczególności do:
a) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b) korzystania ze Sklepu w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu niezamówionej informacji handlowej (spam),
d) korzystania ze Sklepu w sposób nieuciążliwy dla innych Klientów oraz dla Sprzedającego,
e) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f) korzystania ze Sklepu w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Unii Europejskiej oraz Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.

IV. Zawarcie Umowy sprzedaży na odległość w zakresie sprzedaży towarów
1. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu należy wejść na stronę internetową http://wypozyczalniacykliniarek.com , dokonać wyboru towaru i jeśli dostępne jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.

2. Wybór zamawianych towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.

3. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.

4. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a) przedmiotu zamówienia,
b) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów,
c) koszty dostawy,
d) koszty dodatkowe – jeśli występują,
e) wybranej metody płatności,
f) wybranego sposobu dostawy,
g) przewidywanego czasu dostawy.

5. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty”.

6. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia ze Sprzedawcą Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu.

7. W trakcie realizacji Zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Klienta obowiązuje Regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia. Za wyjątkiem sytuacji, kiedy Klient uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.

8. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

9. Umowę traktuje się za zawartą z momentem otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail i/lub SMS z informacją o zatwierdzeniu i skierowaniu otrzymanego Zamówienia do realizacji. W przeciwnym wypadku Umowę sprzedaży uważa się za niezawartą.

10. Realizacja zamówień następuje:
a) płatnych za pobraniem – z momentem wysłania potwierdzenia i skierowaniem Zamówienia do realizacji,
b) płatnych przelewem – po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego,
c) płatnych za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych – po zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie systemu płatności elektronicznej,
d) płatnych z wykorzystaniem kredytu ratalnego udzielonego na podstawie porozumienia Klienta z kredytodawcą – po zaksięgowaniu wpłaty Kredytodawcy na koncie Sprzedającego,
e) płatnych w odroczonym terminie płatności – z momentem wysłania potwierdzenia i skierowaniem Zamówienia do realizacji,

11. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.

12. Dokument sprzedaży (faktura) jest wystawiany w formie wybranej przez Klienta w formularzu zamówienia: elektronicznej – wysyłany na podany przez Klienta adres email lub papierowa – wysyłany na podany przez Klienta w formularzu zamówienia adres za pośrednictwem Poczty Polskiej S.A. listem poleconym. Dokument sprzedaży jest wystawiany i wysyłany w dniu otrzymania zapłaty (w przypadku przedpłaty) lub w dniu dokonania sprzedaży (w dniu wysyłki).

V. Zawarcie Umowy Wypożyczenia sprzętu

Do zawarcia Umowy Wypożyczenia uprawniony jest wyłącznie pełnoletni Wypożyczający.
Zastrzega się, że ze sprzętu mogą korzystać wyłącznie osoby zdrowe, sprawne fizycznie nie będące pod wpływem alkoholu jak również środków odurzających, oraz leków powodujących opóźnienie reakcji, jak również leków powodujących wzmożoną aktywność. Pracownik Wypożyczalni będzie uprawniony do odmowy wypożyczenia sprzętu osobie, która według Pracownika Wypożyczalni nie spełnia warunków określonych w zdaniu powyżej.
Warunkiem zawarcia Umowy jest łączne spełnienie poniższych warunków:
potwierdzenie przez Wypożyczającego swojej tożsamości,
dokonanie zapłaty z góry za deklarowany czas wypożyczenia Sprzętu wskazany w kalkulatorze wypożyczenia,
Kaucja będzie Wypożyczającemu niezwłocznie zwrócona ze zwrotem Sprzętu z chwilą regulowania zobowiązań wobec Wypożyczalni.
Kaucja zabezpiecza zwrot Sprzętu a także należne opłaty za wypożyczenie oraz wierzytelności z tytułu utraty bądź uszkodzenia Sprzętu. Kaucja podlega zwrotowi z chwilą zwrotu Sprzętu w stanie nie noszącym śladów uszkodzeń większych niż wynikające z normalnego użycia w wysokości przekazanej, o ile nie zachodzą podstawy do jej rozliczenia z należnymi opłatami. W przypadku uszkodzenia Sprzętu kaucja pozostaje w Wypożyczalni do momentu rozliczenia ewentualnej naprawy uszkodzonego sprzętu.
Wypożyczalnia wydaje Wypożyczającemu sprzęt do używania na okres zadeklarowany przez Wypożyczającego z zastrzeżeniem, że wypożyczenie liczy się w jednostkach czasowych.
Miejscem zwrotu sprzętu jest miejsce jego nadania lub wypożyczenia pod adresem: [….].
Wypożyczony sprzęt należy zwrócić w deklarowanym terminie wynikającym z Umowy.
Przekroczenie zadeklarowanego czasu wypożyczenia skutkuje zobowiązaniem Wypożyczającego do zapłaty opłaty dodatkowej za każdą rozpoczętą dobę/godzinę po przekroczeniu zadeklarowanego czasu wypożyczenia. Opłata dodatkowa będzie kalkulowana według stawki za wypożyczenie dzielonej na ilość dób/godzin przypadających na daną jednostkę czasową.
W przypadku wypożyczenia Sprzętu na okres pełnej doby Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić Sprzęt w ostatnim dniu wypożyczenia najpóźniej do godziny, w której sprzęt został pobrany do wypożyczenia.
Jeżeli po 24-ech godzinach od deklarowanego terminu zwrotu, Wypożyczający nie zwróci sprzętu, ani nie powiadomi o przewidywanym terminie zwrotu, będzie to potraktowane jako kradzież i zostanie zgłoszone Policji.
Warunkiem korzystania  ze  Sprzętu  jest  otrzymanie  instruktażu  technicznego korzystania ze  Sprzętu.  Instruktażu   udziela   przedstawiciel   Wypożyczalni.  Wypożyczający   przyjmuje do wiadomości, że w przypadku odmowy odbycia instruktażu Wypożyczalnia nie będzie zobowiązana do wypożyczenia sprzętu (nie dotyczy osób wcześniej korzystających którzy otrzymali instruktaż i są zarejestrowani w bazie danych Wypożyczalni jako osoby, które otrzymały instruktaż). Wypożyczający zobowiązany jest zgłosić jakiekolwiek wątpliwości lub trudności odnośnie korzystania ze Sprzętu. Niezgłoszenie jakichkolwiek wątpliwości czy pytań do momentu zakończenia instruktażu będzie oznaczało, że instruktaż został udzielony w stopniu wystarczającym dla bezpiecznego korzystania ze Sprzętu i Wypożyczający nie może zgłaszać wobec Wypożyczalni jakichkolwiek roszczeń wynikających lub związanych z korzystaniem ze Sprzętu, w szczególności w sposób niezgodny z instruktażem.
Wypożyczający  ma możliwość pozyskania dodatkowych informacji odnośnie zasad działania i kierowania  Sprzętem; Wypożyczający zobowiązany jest zwrócić się o pozyskanie odpowiedniej informacji w przypadku jakichkolwiek wątpliwości z powyższym związanych.
W przypadku podejrzenia nieprawidłowego funkcjonowania Sprzętu rzutującego na bezpieczne korzystanie ze Sprzętu Wypożyczający zobowiązany jest do zaprzestania dalszego jego używania oraz natychmiastowego powiadomienia Wypożyczalni.
Wypożyczający zobowiązuje się do użytkowania sprzętu zgodnie z jego przeznaczeniem i jednocześnie ponosi pełną odpowiedzialność za ewentualne zdarzenie wynikłe z jego nieodpowiedniego korzystania.
Wypożyczający ponosi całkowitą odpowiedzialność za uszkodzenie lub zniszczenie Sprzętu na skutek niewłaściwego, w tym będącego wynikiem nieodpowiedniej techniki kierowania lub niezgodnego z zaleceniami i poradami korzystania ze Sprzętu, jak też będące wynikiem niezachowania reguł bezpieczeństwa, w tym wymaganej z uwagi na specyfikę Sprzętu ostrożności podczas poruszania się na nim.
Wypożyczalnia nie ponosi odpowiedzialności za wypadki wynikłe w czasie wypożyczenia.
Wypożyczalnia zastrzega sobie możliwość odmowy przyjęcia sprzętu w momencie, gdy uszkodzenia jego będą tak znaczne, że jego naprawa stanie się nieopłacalna. W takim przypadku Wypożyczający zobowiązuje się do zapłaty całej wartości wypożyczonego sprzętu.
W przypadku uszkodzenia Sprzętu wymagającego naprawy w autoryzowanym serwisie Wypożyczający zobowiązany jest do zapłaty jeszcze przed dokonaniem naprawy na rzecz Wypożyczalni kosztów naprawy w wysokości wynikającej z kosztorysu naprawy przedstawionego przez serwis.
W przypadku uszkodzenia niewymagającego naprawy przez autoryzowany serwis Wypożyczający zwróci koszty naprawy wedle cennika serwisowego stosowanego przez Wypożyczalnię w chwili zawarcia Umowy.
Wypożyczający będzie korzystał ze sprzętu na własną odpowiedzialność oraz na własne ryzyko i zrzeka się jakichkolwiek roszczeń, w tym regresowych, wobec Wypożyczalni Sprzętu jakie mogą wyniknąć w związku z jego wypożyczeniem, w tym zrzeka się wszelkich roszczeń wobec Wypożyczalni z tytułu wypadku oraz z nim związanego uszczerbku na zdrowiu, poniesionych szkód lub obrażeń powstałych w trakcie korzystania z wypożyczonego sprzętu.
W przypadku wyrządzenia jakiejkolwiek szkody w związku z korzystaniem ze Sprzętu, tak na osobie jak i na mieniu, wynikającej z winy Wypożyczającego lub osoby korzystającej ze Sprzętu w imieniu Wypożyczającego, zaś w przypadku osób poniżej 18 roku życia z winy nadzorującego opiekuna prawnego, Wypożyczający zwolni Wypożyczalnię z odpowiedzialności za taką szkodę oraz pokryje wszelkie związane z tym koszty we własnym zakresie.

VI. Dostawa
1. Dostawa Towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienie i jest ograniczony do obszaru miasta stołecznego Warszawa na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

2. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską lub za pośrednictwem operatora pocztowego. Koszty dostawy określone są w cenniku dostaw.

3. Termin realizacji dostawy wynoszą: 
a) od 1,5 godz. do 12 godz. w dni robocze w wybranych miastach na terenie Rzeczypospolitej Polskiej – miasto stołeczne Warszawa.

4. Termin i koszty dostawy zostaną wskazane najpóźniej w chwili składania Zamówienia.

VII. Ceny i metody płatności
1. Ceny Towarów podawane są w polskich złotych (PLN) i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki), cła oraz wszelkie inne składniki podatkowe.

2. Cena nie zawiera kosztów dostawy, która jest określona w cenniku dostaw oraz jeśli występują innych kosztów, np. prowizji związanych z wybraną metodą płatności.

3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:
a) gotówką przy dostawie zamówienia.
b) przelewem na wskazany w podsumowaniu Zamówienia numer rachunku bankowego,
c) płatność w systemie: [……..],
d) zapłatą kartą płatniczą: [……..],
e) zapłatą z wykorzystaniem usług mobilnych: [……..],
f) zapłatą z wykorzystaniem kredytu ratalnego udzielonego na podstawie porozumienia Klienta z wybranym kredytodawcą: [……..].

4. Koszty związane z wybraną metodą płatności określone są na stronie Formy płatności. Dodatkowo koszty związane z wybraną metodą płatności zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia.

VIII. Uprawnienie do odstąpienia od umowy
1. Klientowi, będącemu Konsumentem, przysługuje – na podstawie przepisów prawa – prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres: ul. Radzymińska 98, 03-574 Warszawa (decyduje data stempla pocztowego lub data nadania oświadczenia za pośrednictwem kuriera). Sprzedający dopuszcza przesłanie treści oświadczenia w formie elektronicznej na adres: info@wypozyczalniacykliniarek.com. W przypadku przesłania oświadczenia w formie elektronicznej decyduje stempel czasu serwera pocztowego, za pośrednictwem, którego została wysłana wiadomość elektroniczna.

2. Termin 14-dniowy liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.

3. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres: ul.Radzymińska 98, 03-574 Warszawa.

4. W przypadku odstąpienia Użytkownika od zawartej umowy Sprzedający dokona zwrotu dokonanych zapłat wraz z należnymi odsetkami w terminie określonym w pkt VII.3 niniejszego Regulaminu. W przypadku, gdy zapłata z tytułu zawartej umowy, była spełniona z wykorzystaniem kredytu lub pożyczki udzielonych przez Sprzedającego albo gdy umowa przewidywała wykorzystanie kredytu udzielonego na podstawie porozumienia kredytodawcy ze Sprzedającym, odstąpienie od zawartej umowy jest skuteczne także wobec umowy kredytu lub pożyczki zawartej przez Użytkownika.

5. Zwracany przez Klienta Towar powinien zostać opakowany w odpowiedni sposób, zapewniający brak uszkodzeń przesyłki w trakcie transportu.

6. Koszt zwrotu Towaru ponosi Klient w przypadku, gdy:
a) Konsument wybrał sposób zwrotu inny niż najtańszy zwykły sposób dostawy dostępny w Sklepie Internetowym dla danej kategorii produktów,
b) Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktu, w przypadku, gdy Sprzedawca poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów najpóźniej w chwili wyrażenia przez Konsumenta woli związania się umową na odległość.

7. Prawo do odstąpienia od umowy przez konsumenta nie przysługuje w wypadkach:
a) świadczenia usług rozpoczętego, za zgodą konsumenta, przed upływem terminu, o którym mowa w pkt. VII.1 Regulaminu;
b) dotyczących nagrań audialnych i wizualnych oraz zapisanych na informatycznych nośnikach danych po usunięciu przez konsumenta ich oryginalnego opakowania;
c) umów dotyczących świadczeń, za które cena lub wynagrodzenie zależy wyłącznie od ruchu cen na rynku finansowym;
d) świadczeń o właściwościach określonych przez konsumenta w złożonym przez niego zamówieniu lub ściśle związanych z jego osobą;
e) świadczeń, które z uwagi na ich charakter nie mogą zostać zwrócone lub których przedmiot ulega szybkiemu zepsuciu;
f) dostarczania prasy;
g) usług w zakresie gier hazardowych.

IX. Reklamacje dotyczące Towarów
1. Sprzedający jako przedsiębiorca obowiązany jest wobec Klienta do dostarczenia Towaru bez wad i odpowiada wobec Klienta:
a) będącego Konsumentem, z tytułu niezgodności z Umową sprzedaży Towaru zakupionego przez tego Konsumenta, w zakresie określonym Ustawą o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej – dla umów zawartych do dnia 24. grudnia 2014 r włącznie;
b) z tytułu rękojmi za wady fizyczne, w zakresie określonym Ustawą – Kodeks cywilny – dla umów zawartych po 24 grudnia 2014 r.

2. Klient będący przedsiębiorcą traci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeżeli nie zbadał Towaru w czasie i w sposób przyjęty przy Towarach tego rodzaju i nie zawiadomił niezwłocznie Sprzedawcy o stwierdzonej wadzie, a w przypadku, gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeżeli nie zawiadomił Sprzedawcy niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

3. Reklamacje, wynikające z naruszenia praw Klienta gwarantowanych prawnie lub na podstawie niniejszego Regulaminu, należy kierować na adres info@wypozyczalniacykliniarek.com. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

4. Sprzedający nie jest producentem Towarów. Producent ponosi odpowiedzialność z tytułu gwarancji sprzedawanego Towaru na warunkach oraz przez okres wskazany w karcie gwarancyjnej. Jeśli dokument gwarancyjny przewiduje taką możliwość, Klient może zgłaszać swoje roszczenia w ramach gwarancji bezpośrednio w autoryzowanym serwisie, którego adres znajduje się w karcie gwarancyjnej oraz na stronie Sklepu.

X. Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną
1. Sprzedający podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszonych przez Klientów.

2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Sprzedającego o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu.

3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: ul. Radzymińska 98, 03-574 Warszawa mailowo pod adres info@wypozyczalniacykliniarek.com lub przy użyciu formularza kontaktowego.

4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu oraz opcjonalnie: adres email lub numer telefonu kontaktowego.

5. Sprzedający zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie 14 dni, a gdyby to nie było możliwe, do poinformowania w tym okresie Klienta, kiedy reklamacja zostanie rozpatrzona.

XI. Postanowienia końcowe
1. O zmianach regulaminu i ich zakresie zarejestrowani Klienci będą powiadomieni drogą elektroniczną (na wskazany przy rejestracji lub zamówieniu e-mail). Powiadomienie zostanie wysłane co najmniej na 30 dni przed wejściem w życie nowego regulaminu. Zmiany wprowadzane będą w celu dostosowania regulaminu do obowiązującego stanu prawnego.

2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Klienta. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.

3. Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 524/2013 z dnia 21 maja 2013 r. w sprawie internetowego systemu rozstrzygania sporów konsumenckich oraz zmiany rozporządzenia (WE) nr 2006/2004 i dyrektywy 2009/22/WE klient ma prawo do rozwiązywania sporów drogą elektroniczną za pomocą platformy ODR (Online Dispute Resolution) dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/odr.

4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który jest Konsumentem, może zostać poddane do rozwiązania sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Ustawy – Kodeks postępowania cywilnego.

5. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem, który nie jest Konsumentem, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego.

6. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Ustawy – Kodeks cywilny, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

7. Serwis podlega ochronie przewidzianej w Ustawie z dnia 27 lipca 2001 r. o bazach danych (Dz. U. z 2001 r., Nr 128, poz. 1402, ze zm.).